Phòng Tổ chức - Hành chính 05 năm hoạt động và trưởng thành

PHO

 Phòng Tổ chức Hành chính được thành lập tại Quyết định số 88/QĐ.BQL.KBT ngày 16/9/2013 của Giám đốc Ban quản lý Khu BTTN Pù Hoạt. Là phòng chuyên môn tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc trên lĩnh vực: công tác Tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; lao động tiền lương, thực hiện chế độ chính sách cho người lao động; thường trực thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với người lao động của BQL Khu BTTN Pù Hoạt theo phân cấp của UBND tỉnh và các quy định hiện hành của nhà nước; Công tác hành chính nội vụ của Ban như: công tác văn thư lưu trữ, báo cáo; tham mưu xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ cán bộ của Ban theo quy định của nhà nước; thực hiện cải cách hành chính; xây dựng phương án kế hoạch bảo vệ an ninh nội bộ; bảo vệ an ninh trật tự và an toàn phòng chống cháy nổ toàn đơn vị; đón tiếp các đoàn khách, các tổ chức, cá nhân đến làm việc tại cơ quan.

Tập thể Phòng Tổ chức - Hành chính

1. Chức năng, nhiệm vụ của phòng

- Tham mưu về công tác tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự, các thủ tục về chế độ tuyển dụng, hợp đồng lao động, thôi việc; quy hoạch, đào tạo, đề bạt bổ nhiệm, miễn nhiệm; điều động luân chuyển, bố trí, sử dụng, kiểm tra, đánh giá cán bộ; các chế độ chính sách, nâng bậc lương; khen thưởng kỷ luật đối với người lao động của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt theo phân cấp của UBND tỉnh và các quy định hiện hành của nhà nước.

- Quản lý, bố trí sử dụng các loại tài sản; kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng tài sản và đề xuất duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản.

- Tham mưu xây dựng hệ thống nội quy, quy chế của Ban; nội quy làm việc cho Ban giám đốc và trực tiếp theo dõi kiểm tra tình hình thực hiện nội quy, quy chế trong toàn bộ cán bộ công nhân viên của Ban. Tham mưu cho Lãnh đạo xử lý những trường hợp vi phạm.

- Tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động hành chính của Ban như công tác văn thư lưu trữ, báo cáo, quản trị mạng nội bộ; tham mưu xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ cán bộ của Ban theo quy định của nhà nước; thực hiện cải cách hành chính; xây dựng phương án kế hoạch bảo vệ an ninh nội bộ; bảo vệ an ninh trật tự và an toàn phòng chống cháy nổ toàn đơn vị; đón tiếp các đoàn khách, các cá nhân người dân đến làm việc tại cơ quan.

- Phối hợp với Công đoàn; Kế toán để xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên. Trực tiếp chỉ đạo kiểm tra công tác vệ sinh cơ quan; tổ chức bếp ăn, chế độ ăn uống sinh hoạt của văn phòng Ban. Lập dự trù trình Lãnh đạo quyết định mua sắm phương tiện công cụ dụng cụ phục vụ cho hoạt động của toàn đơn vị.

- Phòng có chức năng tham mưu, giám sát, thực hiện tất cả các hoạt động thuộc lĩnh vực Tổ chức - Hành chính.

- Ngoài ra còn thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc giao.

2. Các giai đoạn phát triển của phòng

- Thời gian đầu khi mới thành lập Khu bảo tồn:

BQL Khu BTTN Pù Hoạt được thành lập theo Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 02/4/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc chuyển đổi BQL rừng phòng hộ Quế Phong thành BQL Khu BTTN Pù Hoạt; Tại Quyết định này, BQL Khu BTTN Pù Hoạt được thành lập 03 phòng chuyên môn, 01 Hạt Kiểm lâm trực thuộc, trong đó có phòng Tổ chức - Hành chính.

Từ 4/2013 đến ngày 9/2013: Thời điểm này, phòng được chuyển nguyên trạng từ đơn vị BQL rừng phòng hộ Quế Phong sang với biên chế 02 người: 01 nhân viên văn thư, 01 nhân viên lái xe. Ban Giám đốc phân công kiêm nhiệm công tác tổ chức cán bộ, chế độ, tiền lương…

Đến tháng 9/2013, Phòng được thành lập theo Quyết định số 88/QĐ-BQL.KBT ngày 16/9/2013 của Giám đốc Ban quản lý khu BTTN Pù Hoạt với tên gọi: phòng Tổ chức – Hành chính; Bước đầu đi vào hoạt động, phòng mới có 01 cán bộ phụ trách (chưa có Trưởng phòng) và 03 nhân viên. Phụ trách phòng là đ/c Nguyễn Công Kiêm.

- Giai đoạn từ 2014 đến nay:

Thời gian đầu hoạt động nhân lực ít, chưa có kinh nghiệm, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, lại phải phụ trách nhiều lĩnh vực nên rất vất vả. Cán bộ phụ trách phòng phải đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau như: Công tác xây dựng cơ bản, công tác hành chính, nội vụ và đặc biệt là công tác tổ chức với hơn 70 lượt tiếp nhận, thuyên chuyển công tác trong toàn đơn vị.

Bên cạnh đó, công tác tham mưu cho Lãnh đạo về việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, công tác kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh lề lối làm việc, tác phong công tác của CB, CC, VC trong toàn đơn vị cũng đặt nặng lên nhiệm vụ của phòng.

Đặc biệt trong thời kỳ này, Phòng TCHC phối hợp với các phòng chuyên môn, Hạt Kiểm lâm tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị tổ chức nhiều sự kiện lớn: Lễ ra mắt Khu BTTN Pù Hoạt (tháng 6/2013); Lễ ra mắt Hạt Kiểm lâm Pù Hoạt (tháng 11/2013); Lễ công bố QĐ thành lập Đảng bộ BQL Khu BTTN Pù Hoạt (2015); Lễ công bố QĐ công nhận quần thể cây di sản Việt Nam (2016), bên cạnh đó Phòng còn làm nhiệm vụ tiếp đón 680 đoàn khách với 2.125 lượt người đến liên hệ công tác một cách đầy đủ, chu đáo.

Những năm tiếp theo, cơ cấu tổ chức của Khu bảo tồn được củng cố tốt hơn, Hạt Kiểm lâm Pù Hoạt được thành lập. Lúc này, quân số của Hạt kiểm lâm, các phòng được bổ sung thêm. Cùng với việc xây dựng cơ sở hạ tầng Khu văn phòng và các trạm QLBVR, xây dựng lực lượng.

Tháng 8 năm 2017, Phòng được điều động, luân chuyển đồng chí Lê Văn Nghĩa, nguyên là Trưởng phòng Khoa học & HTQT sang làm Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính. Đồng thời thời gian này phòng được bổ nhiệm thêm 01 đồng chí làm Phó phòng. Hoạt động của phòng cũng được củng cố và phát triển theo các quy định hiện hành.

3. Những kết quả nổi bật trong thời gian qua

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, trong 05 năm qua, phòng Tổ chức - Hành chính đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị trên các lĩnh vực như sau:

3.1. Công tác tổ chức cán bộ

- Công tác tuyển dụng công chức, viên chức: Từ năm 2013 đến nay, Phòng TCHC tham mưu cho đơn vị trình Sở Nông nghiệp, Sở Nội vụ tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức, hợp đồng lao động một cách nghiêm túc, đúng quy trình, công khai, dân chủ và đúng quy định của pháp luật. Cụ thể:

Tham mưu tiếp nhận, điều động, luân chuyển: 16 lượt công chức, 27 lượt viên chức, 28 lượt hợp đồng tự trang trải. Tham mưu luân chuyển, điều động, bố trí công tác 108 lượt công chức, viên chức trong đơn vị.

- Trong 05 năm qua, phòng đã tham mưu quy trình bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc; 01 Phó Hạt trưởng; 01 kế toán trưởng; 09 Trưởng, Phó Trưởng phòng; 02 Trưởng, Phó đội KLCĐ, PCCCR và 22 Trạm trưởng, Trạm phó.

- Tham mưu 15 Đề án chia tách, sát nhập các Trạm QLBVR trực thuộc Hạt Kiểm lâm Pù Hoạt.

- Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm năm 2013, 2014- 2015 và giai đoạn 2016- 2020, đã được Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An phê duyệt.

- Tham mưu xây dựng, thực hiện Quy hoạch và bổ sung quy hoạch Trưởng, Phó phòng/Trạm và Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ giai đoạn 2015- 2020; 2020-2025; Quy hoạch cán bộ của chủ chốt đơn vị nhiệm kỳ 2015- 2020; 2020-2025.

- Hàng năm tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống Quy chế của chuyên môn. Đến nay hệ thống quy chế cơ bản đầy đủ.

3.2. Công tác giáo dục, đào tạo, tập huấn

+ Trong 05 năm qua, phòng TCHC đã tham mưu cử 01 đồng chí đi học Cao cấp chính trị; 16 đồng chí đi học Trung cấp chính trị; 06 đồng chí đi học Cao học; 16 đồng chí đi học Đại học Tại chức.

+ Tham mưu cử 136 lượt công chức, viên chức tham gia các đợt tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

3.3. Công tác Thi đua khen thưởng

- Công tác thi đua khen thưởng được lãnh đạo đơn vị quan tâm, chỉ đạo, trong 05 năm qua, phòng TCHC đã tham mưu lãnh đạo trình cấp trên khen thưởng với các thành tích như sau:

+ 01 tập thể và 01 cá nhân được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen;

+ 01 tập thể Ban và 03 cá nhân được Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam khen thưởng;

+ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng: Cờ thi đua cho 01 tập thể; Tặng trướng 01 tập thể; Tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 07 cá nhân;

+ Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 46 lượt công chức, viên chức; tặng Giấy khen cho 63 lượt công chức, viên chức;

+ Chủ tịch UBND huyện Quế Phong tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân.

3.4. Công tác chế độ chính sách cho người lao động

- Trong 05 năm, phòng đã tham mưu nâng bậc lương trước thời hạn cho 07 lượt CC, VC; nâng lương thường xuyên và TNVK cho 49 lượt CC, VC.

- Chuyển ngạch, nâng ngạch cho 33 đồng chí.

- Chế độ đóng nộp bảo hiểm, nghỉ hưu, thôi việc đúng thời gian theo quy định.

3.5. Công tác Hành chính, phối hợp với đoàn thể

- Hàng năm theo dõi, đôn đốc và nhắc nhở các đơn vị thực hiện nghiêm túc kế hoạch của đơn vị. Các báo cáo định kì, báo cáo đột xuất, báo cáo tổng kết liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ban với cấp trên hoặc cơ quan chức năng, đảm bảo đúng tiến độ và thời gian.

- Nhận và chuyển các loại văn bản đi, đến đúng quy định, quản lý con dấu theo đúng nguyên tắc bảo mật.

- Bố trí và tổ chức đón, tiếp khoảng 680 đoàn với 2.125 lượt khách trong và ngoài đước đến làm việc tại đơn vị.

- Tham mưu công tác PCCC hệ thống nhà ở, nhà làm việc, nhà bếp; Sắp xếp, ổn định lại nơi làm việc của Công chức, viên chức; tiếp tục duy trì công tác nội vụ, an ninh trật tự tại Văn phòng.

- Tham gia giám sát nội bộ công trình xây dựng mới, tu sửa và nâng cấp trụ sở chính đơn vị (hàng rào cơ quan, nhà kho cất giữ lâm sản, nhà ăn tập thể, nhà làm việc 2 tầng, nhà làm việc 3 tầng) và các Trạm QLBVR.

- Quản lý và bố trí xe công đưa đón lãnh đạo đi liên hệ công tác với các đơn vị khác và phục vụ quá trình thực hiện nhiệm vụ QLBVR, quản lý lâm sản.

- Theo dõi, tổng hợp chế độ nghỉ của cán bộ công chức, viên chức toàn Ban.

- Lập kế hoạch, dự trù kinh phí, quản lý, phân phát và thanh toán Văn phòng phẩm cho các đơn vị trực thuộc ban.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn, đoàn thể chuẩn bị hội trường tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn.

- Phối hợp cùng Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức tổ các đợt lao động tập thể để gây quỹ hoạt động tổ chức đoàn thể; Tổ chức các ngày lễ 08/3, 01/6, Tết Trung thu, ngày Quốc tế phụ nữ 20/10; tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời người thân và cán bộ nhân viên bị ốm đau, bệnh tật.

- Tham mưu tập thể Ban Giám đốc các văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ phòng và tham mưu các Thông báo kết luận họp, làm việc với các Đoàn làm việc.

- Tham dự, ghi chép biên bản, ra thông báo, kết luận theo yêu cầu của Lãnh đạo Ban.

- Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh, đảm bảo an toàn lao động tại cơ quan, mỗi tuần vào chiều thứ 5 tổ chức lao động vệ sinh khuôn viên cơ quan, đảm bảo luôn xanh - sạch - đẹp.

- Phòng đã làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan đơn vị, trong 5 năm liền được cấp trên đánh giá là đơn vị có nội bộ đoàn kết. Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Cùng chặng đường 05 năm xây dựng và phát triển của Khu bảo tồn, Phòng Tổ chức- Hành chính cũng hình thành và củng cố theo từng giai đoạn. Sự nghiệp bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển rừng còn nhiều vất vả, cán bộ, công chức, viên chức, những người lao động của Phòng nguyện đem hết sức mình, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo vệ tốt cho màu xanh của núi rừng Pù Hoạt./.

Tác giả: Lê Văn Nghĩa - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

lên đầu trang