28/08/2020 | 14:30

TỔ CHỨC BỘ MÁY

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HOẠT

 TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

A. BAN GIÁM ĐỐC

1. Giám đốc đồng thời là Hạt trưởng hạt kiểm lâm:

 - Ông: Nguyễn Văn Sinh: Phụ trách công tác Kế hoạch tài chính và Tổ chức cán bộ.

- Điện thoại: 0962.972.778

2. Các Phó Giám đốc:

- Ông: Nguyễn Văn Hiếu - Phụ trách công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tạo giống cây lâm nghiệp trong khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

Điện thoại: 0988.102.297

- Ông: Lê Văn Nghĩa - Phụ trách công tác Hành chính, nghiên cứu khoa học và quản lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai trong khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

Điện thoại: 0966.457.778

B. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Bao gồm 3 phòng chuyên môn, 01 Hạt kiểm lâm (gồm có 01 Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR và 09 Trạm QLBVR trực thuộc đóng tại địa bàn 9 xã)

1. Phòng Kế hoạch Tài chính: gồm 04 đồng chí

- Quyền Trưởng phòng Kiêm kế toán trưởng: Ngô Trí Đạt

- ĐT: 0982. 552. 006

2. Phòng Tổ chức Hành chính: gồm 06 đồng chí

- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Công Kiêm

- ĐT: 0964.965.322

3. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế: gồm 05 đồng chí:

- Phó Trưởng phòng phụ trách phòng: Ông Nguyễn Văn Mạnh

- ĐT: 0978394605

4. Hạt Kiểm lâm:

4.1. Lãnh đạo Hạt gồm 01 Giám đốc kiêm Hạt trưởng và 02 Phó Hạt trưởng.

+ Ông: Lô Văn Hoài – ĐT: 0973. 288. 992

+ Ông: Lưu Nhật Thành – ĐT: 0983. 166. 946

4.2. Các đơn vị trực thuộc Hạt

- Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR

+ Đội trưởng: Ông Hoàng Đệ Huynh - ĐT: 0978. 236. 816

- Trạm QLBVR Tri Lễ:

+ Địa chỉ: Bản D1 Minh Châu, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

+ Trạm trưởng: Ông Nguyễn Bá Hưng – ĐT: 0988. 713. 808

- Trạm QLBVR Châu Thôn:

+ Địa chỉ: Bản Piểu, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

+ Trạm trưởng: Ông Phan Đình Cường – ĐT: 0988372388

- Trạm QLBVR Nậm Giải:

+ Địa chỉ: Bản Pục, xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

+ Trạm trưởng: Ông Lương Quý Tài – ĐT: 0978. 389. 063.

- Trạm QLBVR Hạnh Dịch:

+ Địa chỉ: Bản Mường Đán, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

+ Trạm trưởng: Ông Trần Anh Tuấn – ĐT: 01688. 267. 974

- Trạm QLBVR Na Chạng:

+ Địa chỉ: Bản Na Chạng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

+ Trạm trưởng: Ông Ngô Xuân Hải - ĐT: 0966. 766. 559

- Trạm QLBVR Thông Thụ 1:

+ Địa chỉ: Bản Mường Piệt, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

+ Trạm trưởng: Nguyễn Đức Tính – ĐT: 0989. 109. 437

- Trạm QLBVR Thông Thụ 2:

+ Địa chỉ: Bản Huôi Đừa, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

+ Trạm trưởng: Ông Ngô Trọng Đại – ĐT: 0984. 972.666

- Trạm QLBVR Đồng Văn 1:

+ Địa chỉ: Kìm, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

+ Trạm trưởng: Ông: Nguyễn Thành Hưng – ĐT: 0947.948.678

- Trạm QLBVR Đồng Văn 2:

+ Địa chỉ: Bản Pù Khóng, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

+ Trạm trưởng: Ông Mạnh Đức Nhu – ĐT: 0977. 940. 407

 

  • Tin mới cập nhật
  • Tin đọc nhiều nhất