28/09/2016 | 11:20

TỔ CHỨC BỘ MÁY

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HOẠT

 TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

A. BAN GIÁM ĐỐC

1. Giám đốc đồng thời là Hạt trưởng hạt kiểm lâm:

 

- Ông: Nguyễn Văn Sinh 

- Điện thoại: 0962972778

2. Các Phó Giám đốc:

1. Ông: Cao Quốc Cường - Phụ trách chỉ đạo công tác thuộc lĩnh vực Kế hoạch Tài chính và Tổ chức Hành chính.

- Điện thoại: 0972.413.366

2. Ông: Nguyễn Văn Hiếu - Phụ trách công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tạo giống cây lâm nghiệp, nghiên cứu khoa học và quản lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai trong khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

- Điện thoại: 0988102297

B. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Bao gồm 3 phòng chuyên môn, 01 Hạt kiểm lâm và 9 Trạm QLBVR trực thuộc đóng tại địa bàn 9 xã

1. Phòng Kế hoạch Tài chính: gồm 4 đồng chí

- Quyền Trưởng phòng Kiêm kế toán trưởng: Ngô Trí Đạt

- ĐT: 0982. 552. 006

2. Phòng Tổ chức Hành chính: gồm 7 đồng chí

- Trưởng phòng: Ông Lê Văn Nghĩa

- ĐT: 0966.457.778

3. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế: gồm 8 đồng chí:

- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Mạnh

- ĐT: 0978394605

4. Hạt Kiểm lâm:

- Gồm 01 Giám đốc kiêm Hạt trưởng, 02 Phó Hạt trưởng kiêm Trạm trưởng Trạm QLBVR trực thuộc và 9 kiểm lâm viên phụ trách địa bàn.

- Ông: Lô Văn Hoài – Phó Hạt trưởng

- ĐT: 0973. 288. 992

5. Các Trạm QLBVR trực thuộc:

5.1. Trạm QLBVR Tri Lễ:

+ Địa chỉ: Bản D1 Minh Châu, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

+ Trạm trưởng: Ông: Ngô Trọng Đại – ĐT: 0984. 972.666

5.2. Trạm QLBVR Châu Thôn:

+ Địa chỉ: Bản Piểu, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

+ Trạm trưởng: Ông: Phan Đình Cường – ĐT: 0988372388

5.3. Trạm QLBVR Nậm Giải:

+ Địa chỉ: Bản Pục, xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

+ Trạm trưởng: Ông: Lương Quý Tài – ĐT: 0978. 389. 063.

5.4. Trạm QLBVR Hạnh Dịch:

+ Địa chỉ: Bản Mường Đán, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

+ Trạm trưởng: Ông: Nguyễn Đức Tính – ĐT: 0989. 109. 437

5.5. Trạm QLBVR Na Chạng:

+ Địa chỉ: Bản Na Chạng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

+ Trạm trưởng: Ông: Mạnh Đức Nhu – ĐT: 0977. 940. 407

5.6. Trạm QLBVR Thông Thụ 1:

+ Địa chỉ: Bản Mường Piệt, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

+ Trạm trưởng: Ông: Lưu Nhật Thành – ĐT: 0983. 166. 946

5.7. Trạm QLBVR Thông Thụ 2:

+ Địa chỉ: Bản Huôi Đừa, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

+ Trạm trưởng: Ông: Nguyễn Bá Hưng – ĐT: 0988. 713. 808

5.8. Trạm QLBVR Đồng Văn 1:

+ Địa chỉ: Kìm, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

+ Trạm trưởng: Ông: Nguyễn Thành Hưng – ĐT: 0947.948.678

5.9. Trạm QLBVR Đồng Văn 2:

+ Địa chỉ: Bản Pù Khóng, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

+ Trạm trưởng: Ông: Trần Anh Tuấn – ĐT: 01688. 267. 974

 

  • Tin mới cập nhật
  • Tin đọc nhiều nhất