02/03/2017 | 11:01

Chức năng, nhiệm vụ BQL Khu BTTN Pù Hoạt

 Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt được thành lập theo Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 02/04/2013 của UBND tỉnh Nghệ An, là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An.

Theo đó, BQL Khu BTTN Pù Hoạt thực hiện những chức năng nhiệm vụ như sau:

1. Thực hiện nhiệm vụ Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng; nhiệm vụ dịch vụ công trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn huyện theo quy định của Pháp luật.

2. Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng nhằm bảo tồn, các giá trị đặc biệt về thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái, đa dạng sinh học, nguồn gen sinh vật, di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan; nghiên cứu khoa học; cung ứng dịch vụ môi trường rừng.

3. Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ nhằm phát huy tác dụng phòng hộ của rừng, điều tiết nguồn nước, hạn chế lũ lụt điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái.

4. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tham mưu đề xuất các giải pháp tăng cường các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

5. Tham mưu cho Giám đốc sở về cơ chế, chính sách bảo tồn, bảo vệ, phát triển rừng, đồng thời thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bảo vệ rừng và bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn theo sự phân cấp quản lý của UBND tỉnh Nghệ An và Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An;

6. Tổ chức truyên truyền giáo dục Pháp luật, nâng cao nhận thức và vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;

7. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm khai thác sử dụng có hiệu quả diện tích rừng diện tích đất lâm nghiệp được giao nhằm hướng dẫn tại sinh kế cho người dân trong vùng để giảm thiểu tối đa xâm hại đến tài nguyên rừng.

8. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo tình hình diễn biến tài nguyên rừng và các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo quy định.

9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tinh và Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định của Pháp luật.

  • Tin mới cập nhật
  • Tin đọc nhiều nhất