Cơ cấu Tổ chức bộ máy Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

PHO
Cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt được quy định tại Quyết định số 2941/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh Nghệ An

1. Lãnh đạo Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt: Gồm Giám đốc đồng thời Hạt trưởng kiểm lâm và không quá 02 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc đồng thời là Hạt trưởng hạt Kiểm lâm là người đứng đầu Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý.

Đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Giám đốc đồng thời Hạt trưởng

b) Phó Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt: Là người giúp Giám đốc chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Ban quản lý.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc

Đồng chí Lê Văn Nghĩa - Phó Giám đốc

c) Việc bổ nhiệm Giám đốc đồng thời Hạt trưởng kiểm lâm, Phó giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt thực hiện theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và quy định về phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hiện hành.

2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc:

a) Các phòng chuyên môn.

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

+ Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Cương.

+ Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Công Kiêm.

+ Phó Trưởng phòng: Bà Sầm Thị Quỳnh.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng, Kế toán trưởng: Bà Lương Thị Kim Oanh.

- Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế.

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Mạnh.

b) Đơn vị trực thuộc: Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

- Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm.

+ Hạt trưởng: Ông Nguyễn Văn Sinh.

+ Phó Hạt trưởng: Ông Lô Văn Hoài.

+ Phó Hạt trưởng: Ông Lưu Nhật Thành.

- Các Đội, Trạm địa bàn thuộc Hạt Kiểm lâm.

+ Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR:

Đội trưởng: Ông Hoàng Đệ Huynh.

Phó đội trưởng: Ông Quang Văn Tuấn.

+ Trạm QLBVR Tri Lễ.

Địa chỉ: Bản D1 Minh Châu, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Trạm trưởng: Ông Nguyễn Thành Hưng.

+  Trạm QLBVR Châu Thôn - Mường Lống.

Địa chỉ: Bản Tam Tiến, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Trạm trưởng: Ông Ngô Xuân Hải.

+ Trạm QLBVR Nậm Giải.

Địa chỉ: Bản Pục, xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Trạm trưởng: Ông Phan Tiến Long.

+ Trạm QLBVR Hạnh Dịch.

Địa chỉ: Bản Long Thắng, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Trạm trưởng: Ông Lương Quý Tài.

+ Trạm QLBVR Na Chạng.

Địa chỉ: Bản Na Chạng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Trạm trưởng: Ông Phan Tiến Dũng.

+ Trạm QLBVR Thông Thụ 1.

Địa chỉ: Bản Mường Piệt, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Trạm trưởng: Nguyễn Đức Tính.

+ Trạm QLBVR Thông Thụ 2.

Địa chỉ: Bản Huôi Đừa, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Trạm trưởng: Ông Ngô Trọng Đại.

+ Trạm QLBVR Đồng Văn 1.

Địa chỉ: Kìm, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Trạm trưởng: Ông: Nguyễn Bá Hưng.

+ Trạm QLBVR Đồng Văn 2.

Địa chỉ: Bản Pù Khóng, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Trạm trưởng: Ông Vi Ngọc Lăng.

Nguyễn Văn Cương - Trưởng phòng TCHC

lên đầu trang