Cơ cấu Tổ chức bộ máy Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

PHO

I. BAN GIÁM ĐỐC

1. Giám đốc đồng thời là Hạt trưởng Hạt kiểm lâm

 - Ông: Nguyễn Văn Sinh: Trực tiếp quản lý công tác Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức bộ máy và Hạt Kiểm lâm.

2. Các Phó Giám đốc

- Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phụ trách chỉ đạo Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế. Tham mưu cho Giám đốc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; sử dụng rừng, tạo giống cây lâm nghiệp, trồng và chăm sóc rừng trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

- Phó Giám đốc: Ông Lê Văn Nghĩa - Phụ trách công tác Hành chính; Tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức, lao động tiền lương, thực hiện các chính sách đối với người lao động trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt có các Phòng Chuyên môn sau:

1. Phòng Tổ chức - Hành chính

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Cương.

- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Công Kiêm.

- Phó Trưởng phòng: Bà Sầm Thị Quỳnh.

2. Phòng Kế hoạch Tài chính

- Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng, Kế toán trưởng: Bà Lương Thị Kim Oanh.

3. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Mạnh.

III. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt có 01 đơn vị trực thuộc là Hạt kiểm lâm (gồm có 01 Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR và 09 Trạm QLBVR trực thuộc đóng tại địa bàn 9 xã của huyện Quế Phong).

1. Lãnh đạo Hạt: gồm 01 Hạt trưởng (Giám đốc đồng thời là Hạt trưởng) và 02 Phó Hạt trưởng.

+ Phó Hạt trưởng: Ông Lô Văn Hoài.

+ Phó Hạt trưởng: Ông Lưu Nhật Thành.

2. Các Đội, Trạm trực thuộc Hạt

- Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR:

+ Đội trưởng: Ông Hoàng Đệ Huynh.

+ Phó đội trưởng: Ông Quang Văn Tuấn.

- Trạm QLBVR Tri Lễ.

+ Địa chỉ: Bản D1 Minh Châu, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

+ Trạm trưởng: Ông Nguyễn Bá Hưng.

- Trạm QLBVR Châu Thôn - Mường Lống.

+ Địa chỉ: Bản Tam Tiến, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

+ Trạm trưởng: Ông Phan Đình Cường.

- Trạm QLBVR Nậm Giải.

+ Địa chỉ: Bản Pục, xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

+ Phó Trạm trưởng phụ trách Trạm: Ông Phan Tiến Long.

- Trạm QLBVR Hạnh Dịch.

+ Địa chỉ: Bản Long Thắng, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

+ Trạm trưởng: Ông Lương Quý Tài.

- Trạm QLBVR Na Chạng.

+ Địa chỉ: Bản Na Chạng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

+ Trạm trưởng: Ông Ngô Xuân Hải.

- Trạm QLBVR Thông Thụ 1.

+ Địa chỉ: Bản Mường Piệt, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

+ Trạm trưởng: Nguyễn Đức Tính.

- Trạm QLBVR Thông Thụ 2.

+ Địa chỉ: Bản Huôi Đừa, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

+ Trạm trưởng: Ông Ngô Trọng Đại.

- Trạm QLBVR Đồng Văn 1.

+ Địa chỉ: Kìm, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

+ Trạm trưởng: Ông: Nguyễn Thành Hưng.

- Trạm QLBVR Đồng Văn 2.

+ Địa chỉ: Bản Pù Khóng, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

+ Trạm trưởng: Ông Trần Anh Tuấn.

lên đầu trang