04/02/2022 | 12:09

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp

Ngày 10/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2022/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi

thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-07-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-lam-nghiep-500253.aspx

Nguồn: Thư viện pháp luật