ĐỈNH PÙ HOẠT

PHO

 Nắng giỡn mây đùa dải lụa phơi

Màn nhung nhẹ phủ nước ngang trời

Mây tầng lả lướt đẹp ngời ngời

Gió lộng tung bay, cờ phấp phới

Kiểm lâm thấm mệt, trèo tới nơi

Áo xanh hồ hởi, leo tận trời

Pù Hoạt (đỉnh) cao xa, đẹp tuyệt vời

Tiên cảnh bồng lai, mời tới chơi

Nguyễn Thành Hưng - Hạt Kiểm lâm Khu BTTN Pù Hoạt

lên đầu trang