Phòng Kế hoạch - Tài chính, BQL Khu BTTN Pù Hoạt 10 năm hình thành và phát triển

PHO

Phòng Kế hoạch - Tài chính là phòng chuyên môn trực thuộc BQL Khu BTTN Pù Hoạt thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 89/QĐ-BQL.KBT ngày 16/9/2013 của Giám đốc BQL Khu BTTN Pù Hoạt về việc thành lập Phòng Kế hoạch tài chính; Quyết định số 42/QĐ-BQL-KHTC ngày 08/3/2023 của BQL Khu BTTN Pù Hoạt về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kế hoạch - Tài chính.

Phòng Kế hoạch - Tài chính có chức năng tham mưu cho Giám đốc trong công tác xây dựng kế hoạch, quản lý, giám sát tài chính và các hoạt động liên quan đến tài chính của đơn vị theo quy định của pháp luật hiện hành. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc BQL Khu BTTN Pù Hoạt, cơ quan quản lý cấp trên và pháp luật về nội dung tham mưu của phòng.

Cùng với quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của đơn vị, trải qua các đợt luân chuyển, điều động thì hiện tại phòng KHTC có 04 cán bộ viên chức gồm: 01 Đồng chí Phó trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng, 03 nhân viên, trong đó có 01 đồng chí Thạc sỹ, 03 đồng chí Đại học.

Trong quá trình 10 năm nỗ lực phấn đấu, phát huy sức mạnh đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bằng rất nhiều thành tích trong công tác, tập thể cán bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính đã và đang từng ngày khẳng định được vị trí cũng như vai trò của Phòng vào sự thành công và lớn mạnh của BQL Khu BTTN Pù Hoạt trong giai đoạn 10 năm qua. Phòng đã tập hợp được đội ngũ cán bộ tài chính và kế hoạch có kinh nghiệm, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo yêu cầu đảm bảo chất lượng công việc được giao, Căn cứ kế hoạch công tác của đơn vị, hàng năm Phòng Kế hoạch - Tài chính đã tham mưu xây dựng, lập và phân khai kế hoạch tài chính của đơn vị. Tham mưu thực hiện giám sát, quản lý, theo dõi thực hiện và đôn đốc các phòng chuyên môn, Hạt Kiểm lâm thực hiện kế hoạch hoạt động của đơn vị hàng tháng, quý và năm, đảm bảo thực hiện quản lý theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành về công tác tài chính, kế hoạch. Tham mưu xây dựng, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, trong đó nghiên cứu khoán một số hạng mục Ngân sách Nhà nước cấp hàng năm cho phù hợp với quy định về quản lý tài chính hiện hành và điều kiện thực tiễn của đơn vị, đảm bảo chi tiêu hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, mọi hoạt động của Công tác kế toán thống kê, quản lý sử dụng đúng kinh phí của Nhà nước. Phòng đã tham mưu giúp Ban lãnh đạo lập dự toán, quyết toán việc sử dụng các nguồn kinh phí sự nghiệp, dự án đầu tư trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Xây dựng phương án quản lý sử dụng vốn, thu chi tài chính trong năm kế hoạch. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tài chính cho từng tháng, từng quý; Ghi chép phản ánh kịp thời trung thực các nguồn vốn vay, vốn Ngân sách, vốn đầu tư từ các dự án hoặc các nguồn vốn huy động khác báo cáo Giám đốc nắm để điều hành hoạt động của đơn vị. Hàng tháng báo cáo kết quả hoạt động thu chi tài chính trong tháng và kế hoạch tài chính tháng kế tiếp cho Tập thể lãnh đạo. Mỗi quý một lần báo cáo công các tài chính cho Cấp uỷ Đảng và lãnh đạo đơn vị. Lập và chấp hành quyết toán tài chính của đơn vị theo đúng quy định. Chủ động thực hiện công tác kiểm kê tài sản, tiền mặt hàng tháng, quý, năm. Theo dõi công nợ, phản ánh đề xuất các giải pháp xử lý công nợ. Thực hiện thanh toán đối nội, đối ngoại. Ngoài ra còn thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Tập thể lãnh đạo phân công. Vì vậy, công tác tài chính kế toán hàng năm được đảm đúng tiến độ kế hoạch đặt ra, hồ sơ quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật.

Trong 10 năm qua, Phòng đã tham mưu cho Tập thể lãnh đạo chỉ đạo thực hiện giải ngân trên các nguồn tự chủ, không tự chủ, DVMTR đạt 100 % kế hoạch giao. Hàng năm, tập thể Phòng Kế hoạch - Tài chính được Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An, cũng như tập thể lãnh đạo đánh giá cao trong công tác lập kế hoạch, công tác quản lý tài chính, kế toán.

Trong điều kiện, nguồn kinh phí Nhà nước cấp đang ngày càng thu hẹp, quy định về quản lý tài chính ngày càng chặt chẽ, đòi hỏi người làm kế hoạch phải khách quan, công tâm, cẩn thận, tỷ mỉ, tính toán chính xác, phân bổ kinh phí phù hợp với nhiệm vụ được giao. Tùy vào điều kiện Ngân sách Nhà nước, hàng năm Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn mới nên yêu cầu từng cán bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính phải thường xuyên chủ động cập nhật, nghiên cứu kỹ các văn bản mới bám sát nội dung Thông tư và kịp thời hướng dẫn các phòng ban, các Trạm QLBVR để kịp thời thực hiện.

Trong những năm đầu mới thành lập điều kiện cơ sở vật chất toàn đơn vị còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ cán bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính hầu hết là cán bộ trẻ, mới ra trường, kinh nghiệm làm việc chưa có, kỹ năng, nghiệp vụ chưa cao dẫn đến việc lúng túng, bị động trong quá trình công tác, làm chậm tiến độ một số nhiệm vụ được giao. Khó khăn, thách thức đối với cán bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính là lĩnh vực tham mưu của phòng tương đối rộng, các văn bản pháp luật thường xuyên thay đổi, một số lĩnh vực tham mưu là các chính sách mới. Tuy nhiên, thế mạnh của phòng là phần lớn công chức, viên chức đã được đào tạo cơ bản, có tinh thần cầu thị, hăng say học hỏi; có đội ngũ lãnh đạo năng động, nhạy bén và quan trọng nhất đó là một tập thể đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm. Từ những khó khăn đó tập thể Phòng Kế hoạch - Tài chính đã tăng cường nghiên cứu các quy định, văn bản của Nhà nước tham mưu cho Ban lãnh đạo lập kế hoạch, dự toán hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các trạm QLBVR, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn được đảm bảo hơn. Bằng sự nỗ lực tích cực, làm việc có trách nhiệm thì đến nay các trạm QLBVR đã được xây mới khang trang, nâng cấp, sửa chữa thường xuyên, trang thiết bị được mua sắm đầy đủ đảm bảo điều kiện sinh hoạt tốt nhất, giúp cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trong 10 năm qua, tập thể Phòng Kế hoạch - Tài chính đã chủ trì tham mưu xây dựng hệ thống hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng trên các nguồn vốn: Chi trả dịch vụ môi trường rừng, vốn sự nghiệp theo Nghị quyết 30a, vốn sự nghiệp kinh tế hằng năm cho các đối tượng nhận khoán. Với khối lượng diện tích giao khoán nhiều (khoảng 70.000ha/năm) và số lượng các đối tượng nhận khoán lớn (khoảng 2.500 hộ gia đình và tổ chức/năm) tất cả hồ sơ sổ sách được xây dựng đầy đủ, khoa học, minh bạch, kinh phí giao khoán được chi trả tận tay các đối tượng nhận khoán với số tiền giao khoán trên 158 tỷ đồng.

Phòng Kế hoạch - Tài chính không chỉ là một bộ phận hoạt động độc lập mà còn là một nguồn lực quan trọng đối với toàn bộ tổ chức. Trong suốt 10 năm qua, phòng đã đóng góp một cách tích cực vào sự phát triển tổ chức bằng cách: Phòng đã cung cấp thông tin tài chính và dự đoán chính xác để hỗ trợ ban lãnh đạo ra quyết định chiến lược; Nhờ vào quản lý tài chính hiệu quả, phòng đã giúp đơn vị tiết kiệm được nguồn kinh phí và tăng cường hiệu suất, hiệu quả trong công việc; Bằng cách phân tích và quản lý rủi ro tài chính một cách cẩn thận, phòng đã giúp đơn vị giảm thiểu những tác động tiêu cực từ biến động thị trường và tài chính.

Qua quá trình 10 năm hình thành và phát triển, phòng Kế hoạch - Tài chính đã trải qua một hành trình ấn tượng, đến nay đã khẳng định được vụ thế hiện tại là một nguồn lực quan trọng cho sự phát triển lớn mạnh của đơn vị. Nhờ vào sự phát triển năng lực và khả năng đóng góp chiến lược, phòng đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đơn vị đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong thời gian qua Hy vọng rằng thời gian tới Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ cố gắng hơn nữa, khắc phục những khuyết điểm trong thời gian qua, tham mưu thực hiện tốt các chế độ tài chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của toàn đơn vị.

Lương Thị Kim Oanh - Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

lên đầu trang