Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng văn hóa đạo đức công vụ góp phần xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

PHO

Cải cách hành chính là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị - xã hội, là nội dung quan trọng của nền hành chính Nhà nước. Cải cách hành chính góp phần quan trọng xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Trong thời gian qua, công chức, viên chức và người lao động trong BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp.

Thực hiện thường xuyên việc cải tiến lề lối, phương thức làm việc của công chức, viên chức, người lao động; sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã xây dựng và ban hành triển khai thực hiện 24 nội quy, quy chế trong đơn vị gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao. Triển khai thực hiện Quy chế Văn hóa công sở, Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động, trong đó chú trọng nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử và đạo đức lối sống. Hàng năm, rà soát, sửa đổi các quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, nhằm hình thành phong cách, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với cá nhân, tập thể vi phạm các quy định về văn hóa công vụ theo quy định; xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được cấp trên giao nhằm góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng.

BQL Khu BTTN Pù Hoạt xác định, cải cách hành chính gắn với xây dựng văn hóa công vụ là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa vô cùng to lớn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, liêm chính. Xây dựng văn hóa công vụ nhằm đảm bảo tính kỷ luật, kỷ cương hành chính và hiệu quả hoạt động của BQL Khu BTTN Pù Hoạt. Đồng thời góp phần hình thành thái độ, phong cách ứng xử chuẩn mực của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Văn hóa công vụ chính là những giá trị để tạo nên niềm tin, niềm tự hào, lòng yêu nghề, sự gắn kết đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Với quan điểm coi công tác cải cách hành chính là một nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời xác định đây là việc làm thường xuyên, lâu dài phải gắn với việc nâng cao được đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng và thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm, về đạo đức cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Trong những năm qua, BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện cải cách hành chính gắn với tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. Theo đó, yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn, Hạt Kiểm lâm đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, gương mẫu, nỗ lực, không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ lãnh đạo, quản lý; Thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền và phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên theo quy định; Quản lý chặt chẽ thời gian làm việc của công chức, viên chức, người lao động; Không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp.

Công chức, viên chức, người lao động không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống; Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không có biểu hiện cơ hội, sống ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ. Không được tham gia đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; không được sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; hút thuốc lá đúng nơi quy định; phải tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị. Không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội.

Đơn vị thường xuyên rà soát, bố trí, phân công công việc đối với công chức, viên chức, người lao động hợp lý, phát huy được năng lực, sở trường, tính tự giác, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm, tận tụy, tận tâm trong công việc; khuyến khích công chức, viên chức có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá. Hàng năm, đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch luân chuyển vị trí công tác đối với công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sở trường công tác của từng cá nhân góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết quả, trong 10 năm từ 2013 - 2023 đơn vị đã thực hiện 123 lượt luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức, người lao động.

Nhằm thực hiện công tác cải cách hành chính có chiều sâu, thực chất; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan. Đơn vị đã triển khai ứng dụng phần mềm quản lý, điều hành văn bản trên môi trường điện tử vào xử lý thủ tục hành chính thay thế phương thức cũ. Việc ứng dụng công nghệ đã mang lại nhiều tiện ích đối với công tác quản lý, điều hành và xử lý văn bản của đơn vị. Lãnh đạo, chuyên viên biết được công việc cần xử lý, các công việc đang theo dõi; thuận tiện trong tra cứu thông tin, tài liệu; kiểm soát được công việc một cách chặt chẽ: cải tiến tốc độ xử lý công việc, theo dõi và đánh giá dễ dàng công việc, chuẩn hóa được các quy trình công việc; nâng cao hiệu quả xử lý công việc (giảm thời gian xử lý, trao đổi), tăng năng suất lao động; giải quyết kịp thời các bế tắc trong quy trình xử lý công việc, theo dõi được tất cả các hoạt động trong quy trình xử lý công việc, đảm bảo tính liên thông dữ liệu, giảm tối đa các rủi ro; điều hành tập trung và giúp ra quyết định nhanh; tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm, không gian lưu trữ.

Hiện nay, 100% công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Văn phòng Ban quản lý đã thực hiện nhận và xử lý văn bản trên hệ thống phần mềm. Việc ứng dụng phần mềm quản lý, điều hành văn bản vào xử lý công việc đã nâng cao chất lượng xây dựng văn bản hành chính, các văn bản được thực hiện đúng trình tự, đúng quy định và đang tạo nên môi trường làm việc hiện đại gắn với cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị, hướng tới xây dựng thành công chính quyền điện tử. Kết quả, đơn vị được Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An đánh giá là một trong những đơn vị tích cực và thực hiện tốt việc ứng dụng phần mềm quản lý, điều hành văn bản vào xử lý công việc góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Ngành Nông nghiệp nói riêng và của tỉnh Nghệ An nói chung.

Nhờ làm tốt công tác cải cách hành chính gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng văn hóa đạo đức công vụ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đã góp phần xây dựng đơn vị đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ghi nhận những kết quả đó, trong 10 năm qua (từ năm 2013 - 2023), đơn vị đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen, Tỉnh ủy Nghệ An tặng Bằng khen, UBND tỉnh Nghệ An tặng 03 Cờ thi đua, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng 04 Bằng khen, Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng 02 Bằng khen, Tổng cục Lâm nghiệp tặng 01 Bằng khen.

Nguyễn Văn Cương - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

lên đầu trang