MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU QUA 01 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4, KHÓA XII

PHO
Qua 01 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, Đảng bộ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt đã và đang tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm và bước đầu đạt được những kết quả.

Sau khi tiếp thu, học tập nghị quyết tại Huyện, Ban Chấp hành đảng bộ đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 65-KH/HU và toàn văn Nghị quyết TW4 (XII) cho cán bộ chủ chốt của Ban. Đối với các Đảng viên trong toàn Đảng bộ tham gia học tập theo kế hoạch của Huyện tại khối Kinh tế. Qua việc học tập Nghị quyết các chi bộ, cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết, nắm vững những nội dung biểu hiện suy thoái mà Nghị quyết đã nêu; từ cơ sở đó tạo cho cán bộ đảng viên nhận thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

Trong công tác xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là công chức, viên chức, người lao động đã nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn về yêu cầu, nhiệm vụ và trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng; tự giác hơn trong tu dưỡng, rèn luyện và bước đầu đã có chuyển biến khá rõ về đạo đức, lối sống, tác phong, tinh thần thái độ khi giải quyết công việc và tiếp xúc với nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt yêu cầu. Đảng ủy đã tập trung thực hiện nhiệm vụ, biện pháp đã đề ra trong các kế hoạch, chương trình đã ban hành; đôn đốc các chi bộ, tổ chức thực hiện những việc thường xuyên và những việc cần làm ngay; đề ra nhiều chủ trương, biện pháp vận dụng sáng tạo trong tổ chức thực hiện, qua đó bước đầu đã đem lại những kết quả thiết thực. Đồng thời, Đảng bộ thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”, Chỉ thị số 26/2016/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp” , Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 03/12/2013 của BTV Tỉnh ủy Nghệ An về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên đị bàn tỉnh” tập trung vào một số nội dung như: không sử dụng rượu bia đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc...

Các tổ chức Đảng khối kinh tế tham gia học tập Nghị quyết trung ương 4 tại BQL Khu BTTN Pù Hoạt

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy Quế Phong, Đảng ủy đã ban hành một số văn bản để chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4: Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 17/02/2017 về Học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quyết định số 02-QĐ/ĐU ngày 22/02/2017 về Thành lập Bộ phận Thường trực Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương, do đồng chí Bí thư Đảng uỷ làm Trưởng Bộ phận, Phó Bí thư Đảng uỷ làm Phó bộ phận và các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ làm thành viên.

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo các chi bộ, đảng viên tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, mạnh dạn nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở đó, đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa cụ thể cho từng biểu hiện ở từng chi bộ, đảng viên. Qua đó, đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý nói chung và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nói riêng, thể hiện quyết tâm cao trong khắc phục, sửa chữa những hạn chế yếu kém của tập thể và cá nhân trong toàn Đảng bộ. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ban và xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Trong thời gian tới, để Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đi vào cuộc sống, Đảng ủy Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt xác định và yêu cầu Chi ủy, Bí thư các chi bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết. Cần tập trung chú trọng việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế của chi bộ, đảng viên gắn với thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, coi đây là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đưa việc thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) vào chương trình, kế hoạch hàng năm để tổ chức thực hiện; đôn đốc, kiểm tra, giám sát cấp dưới, đảng viên thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc. Từng chi ủy, cán bộ, đảng viên phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình và tự giác, gương mẫu, kiên trì thực hiện Nghị quyết. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của mỗi đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc chủ động, tích cực của các chi bộ, đoàn thể việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong toàn Đảng bộ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt sẽ mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng và giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Văn Cương - Phó Bí thư chi bộ Kiểm lâm - Khoa học

 

lên đầu trang