10 năm, Đảng bộ Ban quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt phát huy tốt vai trò lãnh đạo

PHO

 1. Khái quát đặc điểm, lịch sử Đảng bộ BQL Khu BTTN Pù Hoạt

Đảng bộ BQL Khu BTTN Pù Hoạt là đảng bộ cơ sở thuộc khối đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đảng bộ Huyện Quế Phong. Lịch sử hình thành và phát triển của Đảng bộ cơ sở BQL Khu BTTN Pù Hoạt gắn liền với lịch sử quá trình hình thành và phát triển của Khu BTTN Pù Hoạt ngày nay. Thực hiện Quyết định 187/1999/QĐ-TTg, ngày16/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý Lâm trường quốc doanh và Quyết định số 08/2001/QĐ-TTg, ngày 11/01/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt phương án chuyển đổi Lâm trường Phú Phương (Đơn vị trực thuộc Tổng công nghiệp Sông Hiếu) thành BQL Rừng phòng hộ Quế Phong tại Quyết định số 944/QĐ.UB, ngày 14/3/2003. Tiếp tục đến năm 2013, thực hiện Nghị định số 55/2012/NĐ-CP, ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và được sự đồng ý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3397/BNN-TCLN, ngày 04/10/2012, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định chuyển đổi BQL Rừng phòng hộ Quế Phong thành BQL Khu BTTN Pù Hoạt tại Quyết định số 1109/QĐ-UBND, ngày 02/4/2013. Để phù hợp với tên gọi và đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, sau khi BQL Khu BTTN Pù Hoạt được thành lập, tháng 4/2014 Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Phong đã có văn bản chuyển đổi Chi bộ cơ sở BQL Rừng phòng hộ Quế Phong thành Chi bộ cơ sở BQL Khu BTTN Pù Hoạt. Đến tháng 10/2015, Chi bộ cơ sở BQL Khu BTTN Pù Hoạt được nâng cấp lên thành Đảng bộ cơ sở BQL Khu BTTN Pù Hoạt gồm có 08 chi bộ trực thuộc.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; được sự đồng ý và hướng dẫn của Huyện ủy Quế Phong, Đảng ủy BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã xây dựng đề án và quyết định sáp nhập 08 chi bộ trực thuộc thành 04 chi bộ trực thuộc như hiện nay theo chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn và Hạt kiểm lâm. Đảng bộ BQL Khu BTTN Pù Hoạt hiện có tổng số 58 đảng viên, trong đó: Đảng viên nữ có 6 đồng chí; Đảng viên là người dân tộc thiểu số có 16 đồng chí; Đảng viên trẻ tuổi đang trong độ tuổi sinh hoạt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là 26 đồng chí; về tuổi đời: Đảng viên dưới 30 tuổi có 02 đồng chí, từ 31 - 40 tuổi có 31 đồng chí, từ 41 - 50 tuổi có 20 đồng chí, từ 51 - 60 tuổi có 05 đồng chí; về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp có 02 đồng chí, Trung cấp 19 đồng chí, sơ cấp 25 đồng chí và chưa qua đào tạo 12 đồng chí. Song song với quá trình 10 năm xây dựng và phát triển đơn vị, Đảng bộ cơ sở BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã trải qua 02 lần tổ chức Đại hội vào các nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025. Tại các kỳ Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ gồm có 07 đồng chí, bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm có 03 đồng chí. Đảng ủy BQL Khu BTTN Pù Hoạt gồm có Bí thư Đảng ủy là người đứng đầu cơ quan chuyên môn (Giám đốc BQL Khu BTTN Pù Hoạt, gồm có Đồng chí Nguyễn Danh Hùng (2013 - 2017) và đồng chí Nguyễn Văn Sinh (2017 cho đến nay)); 01 Phó Bí thư kiêm Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy (gồm có: Đồng chí Lê Phùng Diệu (2013 - 2017) và đồng chí Nguyễn Văn Hiếu (2017 cho đến nay) và 05 Đảng ủy viên. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của cấp trên, trong 10 năm qua Đảng ủy BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên mọi lĩnh vực, hoạt động của đơn vị đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng.

2. Một số kết quả lãnh đạo, chỉ đạo nổi bật góp phần quan trọng xây dựng đơn vị phát triển vững mạnh toàn diện

Xuyên suốt trong 10 năm vừa qua, đơn vị luôn được sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và các sở ban ngành chuyên môn cấp trên, Đảng ủy BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chăm lo sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu nhiệm vụ được giao; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực Lâm nghiệp gắn với các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Quan tâm chăm lo công tác Dân vận của Đảng, chuyên môn nhằm tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn thay đổi tích cực nhận thức, hành vi trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR. Các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực Lâm nghiệp được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả điển hình đó là Chỉ thị 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và các quy định của pháp luật về Quy chế quản lý 3 loại rừng, nhất là đối với công tác quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Quế Phong được giao cho BQL Khu BTTN Pù Hoạt quản lý. Những kết quả cụ thể, quan trọng toàn diện trên các mặt như sau:

- Chăm lo công tác phát triển đảng viên và làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt bổ nhiệm đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Ngày đầu thành lập BQL Khu BTTN Pù Hoạt, toàn Chi bộ cơ sở chỉ có 16 đảng viên, đến nay toàn Đảng bộ cơ sở có 58 đảng viên, trong đó có 38 đảng viên được kết nạp mới từ nguồn cán bộ quần chúng ưu tú tại chỗ, số còn lại là đảng viên chuyển đến trong quá trình tuyển dụng và luân chuyển công chức, viên chức, người lao động (CCVC-NLĐ). Hàng năm và từng giai đoạn 5 năm một lần, Đảng ủy thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trình cấp trên phê duyệt; đối với cán bộ đảng viên thuộc nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được quan tâm cử đi đào tạo, bồi dưỡng thêm trình độ trung cấp, cao cấp lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu nhiệm vụ được giao khi được đề bạt, bổ nhiệm vào các vị trí có chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trong 10 năm qua, đã có 46 đồng chí được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị (Sơ cấp 25 đồng chí, Trung cấp 19 đồng chí; Cao cấp 02 đồng chí); có 29 đồng chí được cử đi đào tạo lên về trình độ chuyên môn (Học lên Đại học 16 đồng chí; Sau đại học 13 đồng chí), ngoài ra có 79 lượt cán bộ được cử đi tập huấn, bồi dưỡng thêm chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện 74 lần quy trình và đề bạt bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho các đồng chí vào các vị trí có chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp từ nguồn cán bộ tại chỗ (Ban Giám đốc bổ nhiệm lần đầu 02 đồng chí, bổ nhiệm lại 02 đồng chí; cấp trưởng/phó các phòng chuyên môn, Hạt kiểm lâm 24 đồng chí; cấp trưởng/phó các Trạm quản lý bảo vệ rừng 46 đồng chí). Theo kết quả kiểm điểm và đánh giá, xếp loại cán bộ đảng viên, lãnh đạo, quản lý hàng năm cơ bản đều Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều đồng chí nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp ủy cấp trên tặng Bằng khen, Giấy khen.

- Bên cạnh chăm lo các tác phát triển Đảng, Đảng ủy thường xuyên quan tâm chăm lo công tác giáo dục, rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức trách nhiệm cho cán bộ đảng viên, CCVC-NLĐ trong toàn đơn vị. Về tư tưởng chính trị, Đảng ủy quan tâm tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và tích cực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Về giáo dục phẩm chất, đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên, CCVC-NLĐ, Đảng ủy quan tâm theo dõi, giám sát, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm theo Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 nay là Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm và quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp, những việc cán bộ CCVC-NLĐ không được làm theo Luật Công chức, Luật Viên chức hiện hành. Về ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, CCVC-NLĐ, Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Quy chế phân công trách nhiệm cho các tập thể, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đặc biệt quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức, cấp dưới phục tùng cấp trên nhờ vậy nội bộ, tập thể đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kỷ luật, kỷ cương, nền nếp của cán bộ đảng viên được tăng cường, giữ vững, nghiêm túc. Đảng ủy, đặc biệt là người đứng đầu luôn tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi chủ trương, vấn đề công việc của cơ quan đều được đưa ra tập thể xem xét, thảo luận, thống nhất trước khi phân công, giao nhiệm vụ cho các tập thể, cá nhân phụ trách triển khai thực hiện và có cơ chế theo dõi, kiểm tra, giám sát, thông tin báo cáo thường xuyên, kịp thời. Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ đảm bảo đúng tinh thần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 nay là Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng của đơn vị trong nhiều năm qua.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thuộc Khu BTTN Pù Hoạt theo Quy chế quản lý rừng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách của Nhà nước về lâm nghiệp gắn với hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đảng ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ về công tác quản lý bảo vệ rừng (QLBVR); Hàng năm đơn vị đã chủ động xây dựng Phương án QLBVR, PCCCR trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện đạt mục tiêu đề ra; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ rừng, PCCCR cho người dân tại các thôn bản vùng đệm, vùng lõi của Khu BTTN Pù Hoạt.

Tổng số cuộc tuyên truyền 3.141 cuộc, tổ chức ký cam kết PCCCR đến hơn 43.564 hộ gia đình, trên toàn bộ diện tích rừng của đơn vị được giao quản lý không để xảy ra cháy rừng; chủ động, tích cực tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng tại gốc. Lực lượng nòng cốt cán bộ Kiểm lâm của các Trạm QLBVR trực thuộc Hạt Kiểm lâm Pù Hoạt chủ trì cùng với sự tham gia, phối hợp của các lực lượng Kiểm lâm địa bàn huyện, Bộ đội Biên phòng, cán bộ xã, thôn bản và đặc biệt là các hộ gia đình thuộc các nhóm hộ, cộng đồng thôn bản được giao khoán bảo vệ rừng đã tổ chức được 7.077 cuộc tuần tra, kiểm tra rừng, đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm về khai thác lâm sản, săn bắt động vật rừng, phá rừng làm nương rẫy, xâm lấn đất rừng trái phép; Phát hiện, xử lý 271 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu lâm sản 726,632 m3 gỗ các loại, tổng tiền nộp ngân sách nhà nước: 5.136 triệu đồng, tịch thu 47 phương tiện, dụng cụ vi phạm các loại. Phối hợp với các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án Huyện và Tỉnh khởi tố, xét xử hình sự 05 vụ 20 bị cáo về hành vi khai thác rừng trái phép; tổ chức thực hiện chính sách giao khoán bảo vệ rừng cho các tổ chức, cộng đồng, nhóm hộ gia đình với tổng diện tích 308.054,78 lượt ha, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra hàng năm; tổ chức trồng rừng đạt được 2.366,7 ha (trong đó trồng rừng đặc dụng 66,0 ha, trồng rừng phòng hộ 411,0 ha và hỗ trợ trồng rừng sản xuất 1.889,7 ha); tổ chức sản xuất được 3,98 triệu cây giống các loại, đảm bảo chất lượng cung cấp nguồn cây giống lâm nghiệp phục vụ nhu cầu trồng rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp cho Nhân dân trên địa bàn. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đạt được nhiều kết quả tích cực; trong 10 năm qua, đơn vị đã tổ chức thực hiện được 13 đề tài nghiên cứu khoa học tại Khu BTTN Pù Hoạt; phối hợp với các trường Đại học, Viện nghiên cứu trong nước tổ chức nhiều đợt điều tra, nghiên cứu khoa học theo các chuyên đề động vật rừng, thực vật rừng; thông qua kết quả hoạt động điều tra, nghiên cứu khoa học, năm 2016 tại Khu BTTN Pù Hoạt có 02 quần thể Sa mu dầu, Phay Sừng đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Quần thể cây di sản Việt Nam; Xây dựng và triển khai thực hiện đề án bảo tồn, phát triển cây Quế quỳ trên địa bàn huyện Quế Phong, đề án bảo tồn và phát triển cây bản địa, cây dược liệu dưới tán rừng; đơn vị đang triển khai xây dựng Vườn thực vật bảo tồn ngoại vi các loài cây gỗ quý hiếm nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học và bảo tồn nguồn gen, phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 35-40 loài cây gỗ quý hiếm, quan trọng sẽ được sưu tập, trồng và chăm sóc tại Vườn thực vật (tại Trạm Na Chạng, xã Tiền Phong). Hiện nay hàng năm, đơn vị đang cung ứng dịch vụ môi trường rừng cho 09 Nhà máy thủy điện nằm trong lưu vực. Trong 10 năm qua, thực hiện các chính sách đầu tư, hỗ trợ ngành lâm nghiệp gắn với hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã tổ chức giao khoán bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ cho 49 tổ chức, cộng động thôn bản trên địa bàn huyện Quế Phong, tổng giá trị chi trả tiền công giao khoán bảo vệ rừng tính đến năm 2022 là gần 142,4 tỷ đồng, trong đó nguồn sử dụng nguồn thu từ cung ứng dịch vụ môi trường rừng hơn 83 tỷ đồng, số còn lại từ nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác Dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” và quy chế dân chủ cơ sở. Đảng uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc xây dựng môi trường dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong đơn vị, kịp thời tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ các chủ trương, văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác Dân vận; tổ chức sơ kết, tổng kết đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên về công tác Dân vận.

Đảng uỷ luôn xác định công tác Dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức cơ sở đảng, trong 10 năm vừa qua Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng cấp dưới và cán bộ, đảng viên làm tốt công tác Dân vận để tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong công tác bảo vệ và phát triển rừng. Về việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát huy dân chủ, đơn vị đã xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc 25 quy chế hoạt động bao quát liên quan đến toàn bộ hoạt động quản lý, điều hành về tổ chức, cán bộ, kinh phí, tài sản, trang thiết bị, chế độ chính sách, quyền lợi, nghĩa vụ người lao động. Các vấn đề nhạy cảm, dễ phát sinh thông tin dư luận tiêu cực đều được đưa ra tập thể bàn bạc thảo luận kỹ trước khi quyết định và thực hiện nghiêm túc chế độ công khai dân chủ. Để thực hiện tốt công tác Dân vận, trong những năm qua Đảng ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, qua đây đã xây dựng được một số mô hình “Dân vận khéo” được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn đánh giá tích cực như: Mô hình hỗ trợ trồng cây khoai sọ ở bản Piêng Lâng, xã Nậm Giải và nhận rộng ra ở bản Long Thắng, bản Quang Vinh xã Hạnh Dịch; mô hình phong trào “Cán bộ Khu BTTN Pù Hoạt đồng hành giúp dân nâng cao, cải thiện đời sống hướng tới thoát nghèo” giai đoạn 2018 - 2020; ngoài ra còn có rất nhiều hoạt động phong trào “Dân vận khéo” đã được lồng ghép với các chương trình, chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và hỗ trợ cho các gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tích cực tham gia bảo vệ rừng.

- Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hàng năm Đảng ủy xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm một cách nghiêm túc; Tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng ủy đã biểu dương khen thưởng 06 cá nhân, trong đó có 01 cá nhân được Huyện ủy biểu dương khen thưởng về điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; không để xẩy ra cán bộ đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được được quan tâm chăm lo.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong 10 năm qua, Đảng bộ BQL Khu BTTN Pù Hoạt được Tỉnh ủy Nghệ An tặng Bằng khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” 5 năm liền (2018 - 2022), 04 đảng viên được cấp ủy cấp trên tặng Bằng khen (01 đồng đồng chí, có thành tích xuất sắc), tặng Giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” 5 năm liền; Đảng ủy tặng Giấy khen cho 88 lượt đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” trong năm.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị, Tập thể đơn vị BQL Khu BTTN Pù Hoạt vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

3. Bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với nhiệm vụ xây dựng đơn vị phát triển vững mạnh toàn diện

- Cấp ủy phải thường xuyên nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, đồng thời bám sát theo các quy định, hướng dẫn của cấp trên để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

- Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc về tổ chức, hoạt động của tổ chức đảng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; mạnh dạn trong đấu tranh phê bình, kiểm điểm trên tinh thần góp ý chân tình, cởi mở, xây dựng; xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất là vấn đề then chốt, quyết định thắng lợi mọi hoạt động, nhiệm vụ của đơn vị.

- Coi trọng việc giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong đảng và trong từng tập thể, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Làm tốt công tác khen thưởng, kỷ luật theo đúng quy định, hướng dẫn. Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở để đấu tranh, phòng ngừa vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

- Quan tâm chăm lo công tác giáo dục, rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ đảng viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo quy chế hoạt động, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, kiểm tra, giám sát thường xuyên, đảm bảo mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị xác định rõ vai trò, trách nhiệm, vị trí việc làm được giao để chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện tốt mọi kế hoạch, nhiệm vụ được phân công.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BQL Khu BTTN Pù Hoạt lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đặt ra mục tiêu phấn đấu “Tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng nhằm xây dựng tổ chức Đảng, chuyên môn và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh. Phát huy dân chủ, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, năng lực, tác phong, nền nếp kỷ luật, kỷ cương, nêu gương, an tâm công tác. Xây dựng Khu BTTN Pù Hoạt trở thành một trong những đơn vị đứng đầu của ngành Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An. Phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, đây là tiền đề và cũng sẽ là mục tiêu cơ bản để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị BQL Khu BTTN Pù Hoạt phát triển vững mạnh toàn diện, bền vững trong những giai đoạn tiếp theo.

Nguyễn Văn Hiếu - Phó Bí thư Đảng ủy

lên đầu trang