25/05/2021 | 08:53

Hạt Kiểm lâm Pù Hoạt, 05 năm thực hiện nhiệm vụ Quản lý bảo vệ rừng

Hạt kiểm Khu BTTN Pù Hoạt được thành lập theo Quyết định số 3836/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh Nghệ An – là đơn vị trực thuộc BQL Khu BTTN Pù Hoạt. Đây được xem là dấu mốc lịch sử quan trọng đánh dấu bước chuyển biến lớn về cơ cấu tổ chức bộ máy của BQL Khu BTTN Pù Hoạt để thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm và xuyên suốt của Khu bảo tồn; là cơ sở pháp lý quan trọng để đơn vị triển khai thực thi pháp luật trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học.

Hạt Kiểm lâm Pù Hoạt là tổ chức chuyên trách kiểm lâm, có chức năng giúp Giám đốc BQL Khu BTTN Pù Hoạt, Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện chức năng quản lý, bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; Hạt Kiểm lâm Pù Hoạt chịu sự quản lý, chỉ dạo trực tiếp về tổ chức và hoạt động của Giám đốc BQL Khu BTTN Pù Hoạt. Đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Chi cục Kiểm lâm Nghệ An.

I. Các giai đoạn phát triển của Hạt Kiểm lâm Pù Hoạt

Cùng với sự phát triển của Khu bảo tồn, tổ chức bộ máy của Hạt Kiểm lâm ngày càng được củng cố và hoàn thiện nhằm phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ trong công tác QLBVR, bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học, xứng đáng là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Khu BTTN Pù Hoạt. Quá trình phát triển của Hạt kiểm lâm được đánh dấu qua các giai đoạn lịch sử như sau:

1. Giai đoạn từ tháng 9 năm 2013 đến tháng 8 năm 2017

Sau khi có Quyết định số 3836/QĐ-UBND này 30/8/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, Đơn vị đã được bổ sung thêm 01 Phó hạt trưởng và 03 công chức kiểm lâm từ Chi cục Kiểm lâm sang. Tháng 8 năm 2014, Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn được bổ sung thêm 07 biên chế công chức Kiểm lâm từ nguồn viên chức bảo vệ rừng của đơn vị và bổ nhiệm thêm 01 đồng chí Phó Hạt trưởng. Như vậy, Hạt kiểm lâm đã có 12 công chức Kiểm lâm theo chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 3836/QĐ-UBND, ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh Nghệ An.

Cơ cấu tổ chức của Hạt Kiểm lâm giai đoạn này bao gồm: 01 Hạt trưởng, 02 Phó Hạt trưởng và 09 công chức kiểm lâm, được bố trí cụ thể như sau :

- Hạt trưởng: Đ/c Nguyễn Danh Hùng.

- 02 Phó Hạt trưởng : Đ/c Lô Văn Hoài và đ/c Lưu Nhật Thành.

- 01 đ/c phụ trách Pháp chế - Thanh tra.

- 08 đ/c được bố trí tại 08 trạm QLBVR để thực hiện nhiệm vụ QLBVR.

Trong giai đoạn này, các Trạm QLBVR vẫn được sắp xếp trực thuộc BQL Khu BTTN Pù Hoạt và chịu sự lãnh đạo, trực tiếp của Ban giám đốc.

2. Giai đoạn từ tháng 8 năm 2017 đến nay

Giai đoạn nay có sự thay đổi lớn về mặt nhân sự trong, đồngchí Giám đốc, đồng thời Hạt trưởng được điều động về công tác tại UBND tỉnh, đồng thời điều động, bộ nhiệm Giám đốc từ đơn vị khác về thay thế.

Sau khi kiện toàn nhân sự của đơn vị, BQL Khu BTTN Pù Hoạt đã thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức hoạt động của bộ máy theo đúng quy định tại Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 02/4/2013 và Quyết định số 3836/QĐ-UBND, ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh Nghệ An. Theo đó, các trạm QLBVR đã được điều chuyển về trực thuộc Hạt Kiểm lâm và chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Hạt kiểm lâm.

Trong giai đoạn nay, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR chính thức được thành lập. Tuy nhiên, dấu ấn quan trọng của giai đoạn này chính là việc chuyển đổi lực lượng viên chức đang công tác tại các Trạm quản lý bảo vệ rừng, Đội kiểm lâm cơ động thuộc Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn sang thành viên chức kiểm lâm. Tháng 11 năm 2017, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An đã tiến hành xét, tuyển dụng bổ sung cho Hạt Kểm lâm Pù Hoạt 21 viên chức kiểm lâm từ lực lượng viên chức đang công tác tại các Trạm quản lý bảo vệ rừng, Đội kiểm lâm cơ động thuộc Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn. Như vậy, Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn hiện có 33 biên chế công chức, viên chức kiểm lâm.

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Hạt Kiểm lâm Pù Hoạt đang được bố trí như sau:

- Hạt trưởng: Đ/c Nguyễn Văn Sinh.

- Phó Hạt trưởng: Đ/c Lô Văn Hoài và Đ/c Lưu Nhật Thành.

- 01 bộ phận trực thuộc: Pháp chế - Thanh tra.

- 09 Trạm QLBVR và 01 Đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR trực thuộc.

+ Trạm QLBVR Tri Lễ.

+ Trạm QLBVR Châu Thôn – Mường Lống.

+ Trạm QLBVR Nậm Giải.

+ Trạm QLBVR Hạnh Dịch.

+ Trạm QLBVR Na Chạng.

+ Trạm QLBVR Đồng Văn 1.

+ Trạm QLBVR Đồng Văn 2

+ Trạm QLBVR Thông Thụ 1.

+ Trạm QLBVR Thông Thụ 2.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng 2013 - 2018

Nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và song hành cùng với quá trình xây dựng và phát triển của đơn vị. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An và Đảng ủy, Ban giám đốc, Hạt Kiểm lâm Pù Hoạt đã tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng đạt được những kết quả cụ thể như sau:

1. Xây dựng phương án QLBVR và giao địa bàn quản lý

Hàng năm, Hạt Kiểm lâm Pù Hoạt đã chủ động tham mưu xây dựng các phương án QLBVR và Phòng cháy, chữa cháy rừng trình Chi cục Kiểm lâm và Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An thẩm định, phê duyệt kịp thời và tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Trên cơ sở các phương án QLBVR và PCCCR được cấp trên phê duyệt, Hạt Kiểm lâm đã chỉ đạo các trạm QLBVR trực thuộc xây dựng các phương án QLBVR và PCCCR phù hợp với tình hình đặc điểm riêng cho từng địa bàn được giao quản lý.

Hạt Kiểm lâm đã tham mưu cho Giám đốc BQL Khu BTTN Pù Hoạt giao diện tích rừng và địa bàn quản lý cho từng trạm QLBVR, đồng thời chỉ đạo các Trạm QLBVR trực thuộc phân công cho từng cán bộ kiểm lâm viên phụ trách quản lý, bảo vệ các tiểu khu rừng và địa bàn thôn bản. Bằng phương pháp quản lý như vậy, mỗi cán bộ kiểm lâm viên ngày càng nhận thức rõ trách nhiệm của mình và chủ động, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng.

2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực quản lý bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học cho quần chúng nhân dân trên địa bàn luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, thường xuyên, trong 5 năm vừa qua Hạt Kiểm lâm Pù Hoạt đã tổ chức được 595 cuộc tuyên truyền ở các thôn bản, hội nghị quản lý bảo vệ rừng cấp xã và lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp thôn bản. Thu hút trên 26.000 lượt người tham dự.

3. Tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng tại gốc

Hạt Kiểm lâm đã chỉ đạo các Trạm QLBVR trực thuộc thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng tận gốc để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực QLBVR và PCCCR xẩy ra trên địa bàn. Kết quả trong 5 năm qua lực lượng kiểm lâm Pù Hoạt đã tổ chức 3.591 đợt tuần tra, kiểm tra rừng tại gốc và truy quét các đối tượng khai thác, tập kết, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn.

Trong đó, có 898 cuộc tuần tra, kiểm tra rừng dài ngày, ngủ qua đêm trong rừng, 2.546 cuộc tuần tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất ngắn ngày do cán bộ kiểm lâm viên các Trạm QLBVR phối hợp với các hộ gia đình, tổ chức nhận khoán bảo vệ rừng thực hiện và 147 đợt Hạt Kiểm lâm Pù Hoạt phối hợp với các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ và kiểm lâm huyện tuần tra, kiểm tra rừng ở khu vực dọc biên giới Việt Lào.

4. Xử lý vi phạm pháp luật

Bằng các biện pháp nghiệp vụ trong tuần tra, kiểm tra rừng, cài cắm thông tin tố giác của quần chúng nhân dân, được sự phối hợp, hỗ trợ của các lực lượng chức năng trên địa bàn, trong 5 năm qua lực lượng kiểm lâm Pù Hoạt đã phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm trong lĩnh vực QLBVR góp phần tích cực trong việc ngăn chặn, giáo dục, răn đe kịp thời các đối tượng vi phạm, tình hình an ninh rừng ngày càng an toàn, ổn định. Cụ thể: Số lượng vụ vi phạm đã phát hiện và xử lý: 195 vụ. Trong đó: xử lý vi phạm hành chính 191 vụ và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý hình sự 4 vụ, tịch thu hơn 265 m3 gỗ các loại cùng nhiều tang vật, phương tiện, dụng cụ vi phạm khác như xuồng ba lá, xe máy, cưa xăng. Tổng thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 3.754.000.000 đồng.

5. Thực hiện nhiệm vụ PCCCR

Hàng năm, đơn vị chủ động xây dựng phương án PCCCR trình Chi cục Kiểm lâm thẩm định và sở Nông Nghiệp và PTNT phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện. Hạt Kiểm lâm thường xuyên tích cực, chủ động tham mưu cho Giám đốc Ban quản lý thành lập, bổ sung kiện toàn Ban chỉ huy PCCCR của đơn vị, thành lập các tổ đội PCCCR ở cơ sở, đồng thời tham mưu mua sắm, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, dụng cụ PCCCR trước mùa cháy, phân công trực chỉ huy, trực PCCC nghiêm túc, đảm bảo 100% quân số trong suốt thời gian cao điểm khô hanh, nắng nóng dễ xẩy ra cháy rừng. Tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia PCCCR, phối hợp với kiểm lâm địa bàn huyện tổ chức cho 100% số thôn bản, UBND các xã vùng đệm và 15.253 lượt hộ gia đình ký cam kết thực hiện PCCCR.

Kết quả hàng năm không có cháy rừng xẩy ra.

6. Phối hợp thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển rừng

Hạt Kiểm lâm Pù Hoạt thường xuyên phối hợp tốt với các phòng chuyên môn của đơn vị, Hạt kiểm lâm huyện và chính quyền địa phương sở tại triển khai thực hiện các chính sách bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Trong đó: Tổ chức giao khoán bảo vệ rừng cho 7.987 lượt hộ gia đình và các tổ chức với tổng diện tích 295.676,46 (lượt ha);

Phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện trồng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất đạt 2.377,6 (ha); Tổ chức thực hiện hỗ trợ gạo cứu đói cho 10.384 nhân khẩu thuộc hộ nghèo tham gia bảo vệ rừng, trồng rừng, với tổng số lượng gạo trợ cấp là: 490,6 (tấn).

III. Một số định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới

Bảo vệ tốt toàn bộ diện tích 85.257,29 ha rừng và đất lâm nghiệp thuộc Khu BTTN Pù Hoạt và tài nguyên rừng hiện có. Bảo tồn các giá trị khoa học đối với hệ động vật, thực vật điển hình, các loài động thực vật đặc hữu, quý hiếm và hệ sinh thái rừng đặc trưng. Để đạt được mục tiêu trên, hàng năm Hạt Kiểm lâm Pù Hoạt phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch, phương án bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

Tổ chức thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học.

Kiểm tra, giám sát tốt các hoạt động trong khu rừng đặc dụng, khu rừng phòng hộ; thực hiện các biện pháp phòng chống, ngăn chặn, xử lý các hoạt động tác động tiêu cực đến tài nguyên, môi trường rừng theo quy định của pháp luật.

Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

Tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước bảo vệ rừng.

Thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy rừng với mục tiêu tốt nhất không để cháy rừng xẩy ra. Khi có cháy rừng xẩy ra kịp thời tổ chức huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ chữa cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về rừng và đảm bảo an toàn về người, tài sản, trang thiết bị, phương tiện được huy động.

Chủ trì và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi diễn biến rừng, kiểm kê rừng, các hoạt động nghiên cứu khoa học và giám sát tài nguyên rừng.

Để đạt được mục tiêu và nhiệm vụ trên, Hạt Kiểm lâm Pù Hoạt kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, phối hợp kịp thời, thiết thực, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, ban ngành các cấp, các cơ quan đơn vị có liên quan trên địa bàn./.

Tác giả: Lô Văn Hoài - Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Pù Hoạt